Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY.

1. Za vady tovaru, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim, zodpovedá Predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru ( ďalej len reklamácia ) uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po ich zistení postupom v súlade s reklamačným poriadkom Predávajúceho.

2. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že bol riadne a dostatočne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonávania záručných opráv v súlade s ustanovením §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa).

3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.nanodry.sk . Postup pri vybavovaní reklamácie je upravený na základe ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

4. Pri doručení tovaru je Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný tovar riadne skontrolovať a Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je to odporúčané. Ak je tovar poškodený, alebo má vadu, oznámi to Kupujúci dopravcovi a na mieste vyhotoví protokol s popisom vady, ktorej vernosť dopravca potvrdí. V takomto prípade má Kupujúci nárok na nový tovar, zľavu z ceny tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny.

5. Ak Kupujúci prehliadku tovaru pri prevzatí nevykoná dôsledne alebo vôbec, môže si nároky z vád, ktoré má tovar pri prevzatí uplatniť len v prípade, ak preukáže, že tovar mal vadu už v čase prevzatia.    

6. Ak sa počas záručnej doby vyskytne na tovare vada, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

7. Vznik vady na tovare oznámi Kupujúci Predávajúcemu výhradne písomnou formou. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a oznámi Kupujúcemu ďalší postup.

Adresa pre zaslanie písomnej reklamácie alebo podania osobnej reklamácie:

NANO DRY, s.r.o.
CENTRUM HURBANOVA
Hurbanova 2941/40
905 01 SENICA

Telefonický kontakt:
tel: 034 / 6621 891
fax: 034 / 6621 891

E-mailová adresa pre zaslanie reklamácie:
info@nanodry.sk

Pracovná doba pre prijatie reklamácie: 
Pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

Okrem vyššie uvedenej adresy môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby.

7.  Predávajúci má právo požiadať o doručenie reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho (v prípade spotrebiteľa aj na adresu ktorejkoľvek prevádzkarne Predávajúceho) alebo na adresu osoby vykonávajúcej záručný servis.

Adresa pre doručenie reklamovaného tovaru:

NANO DRY, s.r.o.
CENTRUM HURBANOVA
Hurbanova 2941/40
905 01 SENICA

8. Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastné náklady.

9. Predávajúci nepreberá tovar zaslaný na reklamáciu dobierkou. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je reklamovaný tovar povinný v zmysle záručných podmienok riadne vyčistiť, zabaliť a zásielku riadne poistiť pre prípad poškodenia alebo straty pri preprave, pričom rovnaký postup je odporučený aj spotrebiteľovi, najmä aby sa tak vyhol poškodeniu tovaru, v súvislosti s ktorým mu nevzniknú voči Predávajúcemu žiadne nároky, t.j. poškodeniu, za ktoré Predávajúci nezodpovedá.

10. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom ( reklamácia sa považuje za uplatnenú ), kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
10.1. Kupujúci doručil Predávajúcemu písomné oznámenia o reklamácii, v ktorom je dostatočne identifikovaný reklamovaný tovar, napr. najmä: názov tovaru, číslo dodacieho listu a číslo dokladu o zaplatení,
10.2. Kupujúci doručil Predávajúcemu tovar vrátane kópie Kúpnej zmluvy, kópiu záručného listu a kópiu dokladu o zaplatení (toto je odporučené aj spotrebiteľovi, nakoľko v opačnom prípade môže byť znemožnená identifikácia tovaru a jeho pôvodu a spotrebiteľ by bol povinný tieto skutočnosti preukázať iným spôsobom),
10.3. Kupujúci umožnil vykonať obhliadku reklamovaného tovaru v prípade, ak je tovar napríklad zabudovaný a teda ho nie je možné objektívne doručiť Predávajúcemu na posúdenie vady.

11. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v mieste sídla, a v prípade reklamácie spotrebiteľov aj v mieste prevádzkarní Predávajúceho, a pre tento účel je povinný zabezpečiť prítomnosť osoby oprávnenej prijať reklamáciu počas celej prevádzkovej doby.

12. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nich dozvedel alebo dozvedieť mohol, inak Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady. V prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, zaniknú nároky z vád tovarov, ak sa neuplatnia v záručnej dobe.

13. Pri uplatnení reklamácie osobne vydá Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie. Ak si Kupujúci uplatní reklamáciu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie a to e-mailovou správou na adresu Kupujúceho uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky.

14.  Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovení §2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnej uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailovou správou alebo doporučeným listom).

Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

15. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

16. Nárok na bezplatné odstránenie vady Kupujúci nemá v nasledovných prípadoch:
16.1. Ak Kupujúci nepredloží doklad o zaplatení a záručný list tovaru (okrem spotrebiteľa, ktorý je však v takom prípade povinný preukázať pôvod tovaru, t.j. najmä zakúpenie tovaru u Predávajúceho).
16.2. Uplynutím záručnej doby tovaru.
16.3. Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim.
16.4. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste, najmä však ak je tovar umiestnení do príliš vlhkého prostredia, alebo do chemicky agresívneho prostredia.
16.5. Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
16.6. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste alebo v návode na používanie.
16.7. Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
16.8. Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
16.9. Ak je tovar na reklamáciu doručený nevyčistený a javí znaky ohrozenia zdravia pracovníkov realizujúcich opravu, resp. posúdenie vady.

17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov :
17.1. Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.
17.2. Výmenou tovaru.
17.3. Vrátením kúpnej ceny tovaru.
17.4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
17.5. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

18. Záručná doba je 24 mesiacov , pokiaľ nie je pre konkrétne tovary stanovená záručná doba iná.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba pre Kupujúceho, ktorý je podnikateľ je 6 mesiacov.

19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

20. V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť nová záručná doba.

Ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľov:

21. Pokiaľ má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, alebo odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, Predávajúci vybaví reklamáciu nasledovným spôsobom :
21.1. Výmenou tovaru za nový tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
21.2. Vrátením kúpnej ceny tovaru.

22. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

23. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

24. Ak si Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru a požiada Predávajúceho o odstránenie vady alebo zľavu z ceny tovaru, nemá viac nárok na iné riešenie reklamácie a nie je oprávnený tú istú vadu, pre ktorú bola poskytnutá zľava z ceny, reklamovať opakovane. Uvedené sa vzťahuje aj na Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebitelia

25. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má v prípade oprávnenej reklamácie právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby, a ktoré boli vynaložené skutočne a účelne, pričom vyššie uvedené sa primerane použije aj v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu existencie vady veci.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, VRÁTENIE TOVARU

1. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.), t.j. že Kupujúci sa riadne oboznámil zo všetkými informáciami uvedenými v predmetnom ustanovení.

2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu. Ak sa tak Kupujúci rozhodne, oznámi to Predávajúcemu písomnou formou a to buď e-mailovou správou, alebo poštou. V oznámení musí byť jednoznačne uvedené, že sa jedná o odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Tovar nie je možné poslať dobierkou.

4. Kupujúci je povinný tovar, ktorý sa rozhodol vrátiť, doručiť osobne alebo zaslať Predávajúcemu. Tovar musí byť nepoškodený, zabalený v originálnom obale a musí byť k nemu pribalená všetka sprievodná dokumentácia, ktorú Kupujúci obdržal spolu s tovarom a to : dodací list, faktúra, doklad o zaplatení, záručný list, v opačnom prípade bude spotrebiteľ povinný preukázať pôvod tovaru iným spôsobom.

5. V oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy uvedie Kupujúci aj číslo účtu, kam mu bude kúpna cena vrátená, a to do 14 dní po doručení tovaru Predávajúcemu, v opačnom prípade bude kúpna cena vrátená tým istým spôsobom, akým bola uhradená.

6. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru vyskúšať ho obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Ak sa tovar rozhodne vrátiť, nesmie ho začať používať, ani nesmie na ňom vykonať zásah, vďaka ktorému by Predávajúci už nemohol tovar ponúknuť ďalšiemu Kupujúcemu ako nepoužitý ( napr. montáž nábytku ).

7. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar nepoškodený, bez známok používania, v pôvodnom originálnom obale, vrátane dodacieho listu, faktúry, dokladu o zaplatení a záručného listu, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru na účet Kupujúceho do 14 dní od doručenia tovaru.

8. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, sú na ňom známky montáže alebo je neúplný, má Predávajúci právo na základe ustanovení §10 bod 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/ 2014 uplatniť si náhradu za zníženie  hodnoty tovaru o hodnotu opotrebenia tovaru, alebo uplatniť si náklady na opravu, alebo  uplatniť si náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Takto poníženú hodnotu tovaru vráti Predávajúci Kupujúcemu do 14 dní od doručenia tovaru na účet Kupujúceho. Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na započítanie horeuvedených nákladov so zaplatenou hodnotou tovaru. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa použitím tovaru rozumie zaobchádzanie s tovarom iné, alebo dlhšie ako je obvyklé v kamennom obchode, t.j. nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

9. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (za takýto tovar sa z hygienických dôvodov považuje matrac, vankúš, paplón),

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

iné prípady v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z.

NANO DRY, s.r.o.
CENTRUM HURBANOVA
Hurbanova 2941/40
905 01 SENICA